Kyoto Bijutsu Kurabu.

Corporate Name: 
Kyoto Bijutsu Kurabu.