Tokyo Bijutsu Kurabu.

Corporate Name: 
Tokyo Bijutsu Kurabu.
Cover of Strehlneek Shi shozohin tenkan.

Strehlneek Shi shozohin tenkan

Tokyo Bijutsu Kurabu.
Tokyo Bijutsu Kurabu
[192-?]
Cover of Mokuroku.

Mokuroku

Tokyo Bijutsu Kurabu.
Tokyo Bijutsu Kurabu
[19--?]