Chanoyu hyōrin v. 3

茶湯評林

Endō, Genkan (遠藤元閑,)
Izumiya Yamaguchi Mohē, [Kyoto], Genroku 10 [1697]
Part of: Chanoyu hyōrin (茶湯評林)