S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.13:no.4 (1908:Nov.)