S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = v.8:no.10 (1900:Nov.)