Online Book Subjects: Human figure in art

Displaying 1 - 1 of 1
Cover of Shotaika jinbutsu gafu

Shotaika jinbutsu gafu

諸大家人物畫譜 : 美術應用
Fukui, Gessai
Unsōdō
[1896?]