Online Book Subjects: Sumo

Displaying 1 - 1 of 1
Cover of Sumō shōsetsu katsu kongōden

Sumō shōsetsu katsu kongōden

角觝詳說活金剛傅
Utei, Enpa; Utagawa, Kuninao; Utagawa, Kunimaru
[publisher not identified]
[Bunsei 5, 1822]