Ikeda, Eisen

Alternate Full Name: 
池田英泉,
Cover of Ehon nishiki no fukuro

Ehon nishiki no fukuro

畫本錦乃囊 : 職巧雛形錦帒画叢
Ikeda, Eisen
Kawachiya Mohē
[1828]
Cover of Enshū-ryū sōka chitose no matsu v. 1

Enshū-ryū sōka chitose no matsu v. 1

遠州流插花千歲松
Senshōan Ichiju; Senshuan Ichiei; Ikeda, Eisen
Cover of Enshū-ryū sōka chitose no matsu v. 2

Enshū-ryū sōka chitose no matsu v. 2

遠州流插花千歲松
Senshōan Ichiju; Senshuan Ichiei; Ikeda, Eisen
Cover of Enshū-ryū sōka chitose no matsu v. 3

Enshū-ryū sōka chitose no matsu v. 3

遠州流插花千歲松
Senshōan Ichiju; Senshuan Ichiei; Ikeda, Eisen