Kohitsu, Ryōetsu

Alternate Full Name: 
古筆了悦.
Cover of Honchō gaka rakkan inpu v. 1

Honchō gaka rakkan inpu v. 1

本朝畫家落欵印譜
Kanō, Toshinobu; Kohitsu, Ryōetsu
Ōkura Shoten
Meiji 27 [1894]
Cover of Honchō gaka rakkan inpu v. 3

Honchō gaka rakkan inpu v. 3

本朝畫家落欵印譜
Kanō, Toshinobu; Kohitsu, Ryōetsu
Ōkura Shoten
Meiji 27 [1894]
Cover of Honchō gaka rakkan inpu v. 2

Honchō gaka rakkan inpu v. 2

本朝畫家落欵印譜
Kanō, Toshinobu; Kohitsu, Ryōetsu
Ōkura Shoten
Meiji 27 [1894]