Numata, Utamasa

Alternate Full Name: 
沼田歌政,
Cover of Shūga ichiran

Shūga ichiran

秀畫一覧
Katsushika, Hokusai; Maki, Bokusen; Taisō, active 1804-1829; Hokuō; Numata, Utamasa
Hishiya Kyūbe
[after 1818 before 1868]
Cover of Hokusai soga

Hokusai soga

北齋麁画
Katsushika, Hokusai; Maki, Bukusen; Taisō; Hokuō; Numata, Utamasa
Cover of Hokusai soga c. 2

Hokusai soga c. 2

北齋麁画
Katsushika, Hokusai; Maki, Bukusen; Taisō; Hokuō; Numata, Utamasa