Ōeda, Ryūhō

Alternate Full Name: 
大枝流芳,
Cover of Seiwan chawa v. 3

Seiwan chawa v. 3

青灣茶話 : 附錄, 闘茶新式
Ōeda, Ryūhō
Ōga Sōbē
Hōreki 6 [1756]
Cover of Seiwan chawa v. 1

Seiwan chawa v. 1

青灣茶話 : 附錄, 闘茶新式
Ōeda, Ryūhō
Ōga Sōbē
Hōreki 6 [1756]
Cover of Seiwan chawa v. 2

Seiwan chawa v. 2

青灣茶話 : 附錄, 闘茶新式
Ōeda, Ryūhō
Ōga Sōbē
Hōreki 6 [1756]
Cover of Sencha shiyōshū

Sencha shiyōshū

煎茶仕用集
Ōeda, Ryūhō