Yamano, Shunpōsai

Alternate Full Name: 
山野峻峯齋,
Cover of Itsukushima zue v. 9

Itsukushima zue v. 9

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai
Cover of Itsukushima zue v. 5

Itsukushima zue v. 5

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai
Cover of Itsukushima zue v. 4

Itsukushima zue v. 4

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai
Cover of Itsukushima zue v. 7

Itsukushima zue v. 7

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai
Cover of Itsukushima zue v. 1

Itsukushima zue v. 1

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai
Cover of Itsukushima zue v. 8

Itsukushima zue v. 8

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai
Cover of Itsukushima zue v. 3

Itsukushima zue v. 3

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai
Cover of Itsukushima zue v. 6

Itsukushima zue v. 6

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai
Cover of Itsukushima zue v. 2

Itsukushima zue v. 2

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai
Cover of Itsukushima zue v. 10

Itsukushima zue v. 10

嚴島圖會
Okada, Kiyoshi; Kondō, Yoshiki; Yamano, Shunpōsai