Zhang, Xuegeng

Alternate Full Name: 
張學畊.
Cover of Shi zhu zhai shu hua pu v. 3

Shi zhu zhai shu hua pu v. 3

十竹齋書画譜
Hu, Zhengyan; Zhang, Xuegeng
[publisher not identified]
Guangxu Jimao [1879]
Cover of Shi zhu zhai shu hua pu v. 1

Shi zhu zhai shu hua pu v. 1

十竹齋書画譜
Hu, Zhengyan; Zhang, Xuegeng
[publisher not identified]
Guangxu Jimao [1879]
Cover of Shi zhu zhai shu hua pu v. 2

Shi zhu zhai shu hua pu v. 2

十竹齋書画譜
Hu, Zhengyan; Zhang, Xuegeng
[publisher not identified]
Guangxu Jimao [1879]
Cover of Shi zhu zhai shu hua pu v. 8

Shi zhu zhai shu hua pu v. 8

十竹齋書画譜
Hu, Zhengyan; Zhang, Xuegeng
[publisher not identified]
Guangxu Jimao [1879]
Cover of Shi zhu zhai shu hua pu v. 4

Shi zhu zhai shu hua pu v. 4

十竹齋書画譜
Hu, Zhengyan; Zhang, Xuegeng
[publisher not identified]
Guangxu Jimao [1879]
Cover of Shi zhu zhai shu hua pu v. 7

Shi zhu zhai shu hua pu v. 7

十竹齋書画譜
Hu, Zhengyan; Zhang, Xuegeng
[publisher not identified]
Guangxu Jimao [1879]
Cover of Shi zhu zhai shu hua pu v. 6

Shi zhu zhai shu hua pu v. 6

十竹齋書画譜
Hu, Zhengyan; Zhang, Xuegeng
[publisher not identified]
Guangxu Jimao [1879]
Cover of Shi zhu zhai shu hua pu v. 5

Shi zhu zhai shu hua pu v. 5

十竹齋書画譜
Hu, Zhengyan; Zhang, Xuegeng
[publisher not identified]
Guangxu Jimao [1879]