Akimoto Shishaku-ke onzoki nyusatsu copy 1

Tokyo Bijutsu Kurabu
Tokyo Bijutsu Kurabu, 1917
Part of: Akimoto Shishaku-ke onzoki nyusatsu