Asabuki Shi, Nozaki Shi Zohin Nyusatsu

Tokyo Bijutsu Kurabu
Tokyo Bijutsu Kurabu, 1920