Cha kafuki no shiki ; Kuchikiri no shiki ; Rikyu Koji himei v. 1

茶カフキ之式 ; 口切之式 ; 利休居士碑銘