Chanoyu hitorikogi v. 3

茶湯獨漕

Inoue, Shinshichi (井上新七,)
Izumiya Jirōemon, Edo, Hōei 1 [1704]
Part of: Chanoyu hitorikogi (茶湯獨漕)