Ehon yakusha natsu no fuji

繪本役者夏富士

Ichiba, Tsūshō (市場通笑,); Katsukawa, Shunshō
Matsumura Yahē, [Edo], [1780]