Gothic alphabets

Springer, Jaro; International Chalcographical Society.
International Chalcographical Society, London, 1897