Ho iẃiyòsd́o̲s hăh neh cha ga̲ó̲ hee dus, gee ih ́nigaýa do̲sh́ă gee, kuh he nio diyă̲ na̲ wă̲hśyo̲h nago̲ío̲duk = The four Gospels and the Acts of the Aposteles, in S

American Bible society, New York, 1872