Ikebana chiyo no matsu v. 2

生花千代迺枩

Shōshūsai Ritei (松秀齋理貞.)
Maruya Saburōbē, Edo, Bunka 15 [1818]
Part of: Ikebana chiyo no matsu (生花千代迺枩)