Inaka no tsuki

亥中之月 : Inaka-no-tsuki

Kōno, Bairei (幸埜楳嶺,)
Unsōdō, Shmogyōku [Kyoto], Meiji 22 [1889]