Itchō gafu v. 2

一蝶畫譜

Hanabusa, Itchō (英一蝶,); Suzuki, Rinshō
Nishimura Sōshichi, Tōto, Meiwa 7 [1770]
Part of: Itchō gafu (一蝶畫譜)