Karakusa moyō hinagata

唐草模樣雛形

Takizawa, Kiyoshi (瀧澤清.)
Matsuzaki Hanzō, Asakusa-ku [Tokyo], Meiji 17 [1884]