Kuniyoshi zatsugashū

國芳雜画集

Utagawa, Kuniyoshi (歌川國芳,)
Shinagawaya Kyūsuke, Tōto, [1856]