Lotus

Matsuki, Bunkio.
Bunkio Matsuki, Boston, 1903