Midarekazari ; Daitemoku ; Bonten ; Chaso Juko den ; Hirozashiki chanoyu tanamono kazari : tanomono no koto, daisu no koto, mizusashi no koto, chaire no koto ; Daisu nagaita-dana rui tatekata no. 509

乱飾 ; 臺天目 ; 盆点 ; 茶祖珠光傳 ; 廣座鋪茶湯棚物飾 : 棚物之事・臺子之事・水指之事・茶入之事 ; 臺子長板棚類点方