Ne Paul yehshakohyahtonny ne Romanhahka, kanyenkehaka kawonnondahkon. Ne neh ahseh deskawennatennyon

Martin, A.
Expositor Steam Print. House, [S.l.], 1879