Nezashi takara v. 6, pt. 2

直指寳

Tachibana, Morikuni (橘守国,)
Shibukawa Kiyoemon, Ōsaka, Enkyō 2 [1745]
Part of: Nezashi takara (直指寳)