Nōgaku zue

能樂圖繪. 弌

Tsukioka, Kōgyo (月岡耕魚,)
Matsuki Heikichi, Nihonbashi-ku [Tokyo], Meiji 30-33 [1897-1901]