Shazashiki, kagetsushiki chaji kōkai itchi v. 1

且座式花月式茶叓交會一致