Shin zuan v. 12

新図案

Nakayasu, Shinzaburō (中安信三郎.); Shin Zuankai.
Hakkōjo Shin Zuankai, Kyōto-shi, Meiji 25 [1892]