Soken gafu

素絢畫譜

Yamaguchi, Soken (山口素絢,)
Noda Kasuke, Kyōto, Bunka 3 [1806]