Strehlneek Shi shozohin tenkan

Tokyo Bijutsu Kurabu
Tokyo Bijutsu Kurabu, 1920