Taima mandara sōgensho v. 1

當麻曼荼羅搜玄疏

Daijun (大順,)
Sawada Kichizaemon, Keishi, Meiwa 9 [1772]
Part of: Taima mandara sōgensho (當麻曼荼羅搜玄疏)