Tobae ōgi no mato v. 1

鳥羽繪扇乃的

Kawachiya Eisuke, Naniwa, Tenmei 8 [1788]
Part of: Tobae ōgi no mato (鳥羽繪扇乃的)