Toshi (Ganpan) Nakamura Shi kyuzohin mokutoku

Kyoto Bijutsu Kurabu
Kyoto Bijutsu Kurabu, 1916