The Whistler book

Hartmann, Sadakichi,
Page, Boston, 1910