Image Gallery

Designer unknown for <em>Zavist </em>  (Envy) by lurii Karlovich Olesha. Praha, Melantrich, 1936.