Hasegawa, Mitsunobu

Alternate Full Name: 
長谷川光信,
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]
Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會
Hirase, Tessai; Hasegawa, Mitsunobu
Shioya Uhē
Kansei 9 [1797]