Banshoku zukō

萬職圖考

Katsushika, Taito (葛飾載斗,)
Kawachiya Mohē, Ōsaka, [Kaei 3 [1850]]