Beautiful Columbia Gardens

Butte Electric Railway Co.
Butte Electric Railway Co, 1900