Hokusai ekagami

北齋畵鑑

Katsushika, Hokusai (葛飾北斎,)
Eirakuya Tōshirō, Bishū Nagoya, [1858]