Hokusai gafu

北齋画譜

Katsushika, Hokusai (葛飾北斎,); Eirakuya, Tōshirō
Eirakuya Tōshirō, [Bishū Nagoya, 18--]