Hokusai gafu v. 1

北齋画譜

Katsushika, Hokusai (葛飾北斎,); Eirakuya, Tōshirō
Eirakuya Tōshirō, Bishū Nagoya, [1849]
Part of: Hokusai gafu (北齋画譜)