Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 1, pt. 1

都林泉名勝圖會 : 全部六冊