Oku, Bunmei

Alternate Full Name: 
奥文鳴,
Cover of Miyako rinsen meishō zue v. 3

Miyako rinsen meishō zue v. 3

都林泉名勝圖會
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Tasuke
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue v. 2

Miyako rinsen meishō zue v. 2

都林泉名勝圖會
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Tasuke
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue v. 5

Miyako rinsen meishō zue v. 5

都林泉名勝圖會
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Tasuke
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishol, zue - zenbu rokusatsu v. 1, pt. 2

Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 1, pt. 2

都林泉名勝圖會 : 全部六冊
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Genshichirō
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue v. 1, pt. 1

Miyako rinsen meishō zue v. 1, pt. 1

都林泉名勝圖會
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Tasuke
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue v. 4

Miyako rinsen meishō zue v. 4

都林泉名勝圖會
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Tasuke
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 3

Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 3

都林泉名勝圖會 : 全部六冊
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Genshichirō
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 2

Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 2

都林泉名勝圖會 : 全部六冊
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Genshichirō
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 5

Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 5

都林泉名勝圖會 : 全部六冊
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Genshichirō
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue v. 1, pt. 2

Miyako rinsen meishō zue v. 1, pt. 2

都林泉名勝圖會
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Tasuke
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 4

Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 4

都林泉名勝圖會 : 全部六冊
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Genshichirō
[19th century]
Cover of Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 1, pt. 1

Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 1, pt. 1

都林泉名勝圖會 : 全部六冊
Akisato, Ritō; Sakuma, Sōen; Nishimura, Baikei; Oku, Bunmei
Kawachiya Genshichirō
[19th century]