Miyako rinsen meishō zue : zenbu rokusatsu v. 5

都林泉名勝圖會 : 全部六冊