Opyt grammatiki aleutsko-lisʹevskago iazyka

Innokentiĭ, Saint, Metropolitan of Moscow and Kolomna
V Tip. Imperatorskoĭ akademii nauk, Sanktpeterburg, 1846