Mvskoke nakcokv eskerretv esvhokkolat

Robertson, W. S.; Winslett, David
American Tract Society, New York, [1871]